Проф. Тони Чехларова

Проф. Тони Чехларова2018-04-18T00:28:48+00:00

Проф. Тони Чехларова е ръководител на секция „Образование по математика и информатика“ на Института по математика и информатика на БАН. Научните й приноси са свързани с приложения на информационните технологии в образованието, внедряване на изследователски подход в училищното обучение по математика, изучаването на математика чрез изкуство, продължаващото развитие на учителите, форми за разпространение на педагогически идеи пред широка аудитория. Някои от разработените от нея образователни ресурси за развитие на дигитална и математическа компетентности са отличени с международни награди. Участвала е в международни проекти като DALEST; InnoMathEd; Fibonacci; RECSES; DynaMath, Mascil, SEE Science,IN-CLOSE, KeyCoMath, KeyCoNet, Scientix, Informath, STEM-PD-Net и др.