Условия за ползване на личните данни

Условия за ползване на личните данни2018-08-25T08:33:07+00:00

Условия на Дигиталната национална коалиция

    С изпращането на документи за участие в обученията участниците дават съгласието си да предоставят свои лични данни на Организатора, който има право да ги съхранява и обработва за целите на Проекта в качеството му на регистриран администратор на лични данни, в съответствие с приложимия Закон за защита на личните данни. Организаторът полага дължимата грижа и предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Всяко искане за достъп, актуализиране или поправка на личните данни трябва да бъде отправено към Организатора на адреса, посочен по-горе.

   С регистрацията си за участие всички участници дават съгласието си техни лични данни, включително, но неограничително, техен образ, глас, имена и изявления, да се използват за популяризиране и разпространение на Проекта, включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на участниците в Обученията.

Условия на НБУ

Съгласявайки се с настоящите условия, декларирам, че:

1. НБУ ми предостави Уведомление за поверително третиране на личните данни;
2. Запознат/а съм, че НБУ е администратор на лични данни в съответствие с Регламент
(ЕС) 2016/679 (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни на Р България, и като такъв е длъжен
да осигурява съответните адекватни нива на защита;
3. Запознах се със съдържанието на Уведомлението за поверително третиране на личните
данни и потвърждавам, че разбирам съдържанието на представената информация;
4. Съгласен/на съм с условията за събиране, обработка и съхранение на личните ми данни
от НБУ и доброволно ги предоставям;
5. Запознат/а съм с правата си, свързани с личните данни, както и с това, че мога да ги
упражня с подаване/изпращане на писмено заявление в/до НБУ;
6. Се задължавам да информирам НБУ чрез отговорника към регистър „Студенти,
кандидат-студенти, дипломиране“, своевременно за настъпили промени в личните ми данни.