Александра Мирчева

Александра Мирчева2018-04-18T00:25:46+00:00
А. Мирчева

Александра Мирчева е координатор на Образование България 2030 – неправителствена организация, която обединява над 40 организации от публичния, частния и социалния сектор в страната за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до
2030 г. Образование България 2030 дефинира измерими цели за българското образование и работи в сферите мониторинг, информация и застъпничество за постигането им.